Categories
Dechreuwr Lliwiau Java Mae prosesu Prosiect Enfys

Gwnewch fraslun sydyn cyn i chi godio

Meddyliwch am eich rhaglen cyn i chi godio. Mae'r gweithgaredd hwn yn mynd drwy'r bum cam o'r Daflen Meddwl Gritigol.

Yn y gweithgaredd hwn byddwn yn gweithio tuag at greu enfys syml mewn Prosesu.

Yn y rhan yma byddwn yn cwblhau Taflen Meddwl Gritigol. Mewn geiriau eraill, byddwn yn meddwl yn gritigol drwy wahanol rannau o'r her, yn gwneud brasluniau o'n syniadau, ac yn ystyried y cydrannau allweddol, a'r camau algorithmig. Drwy wneud hyn, gallwn greu cynllun cyflym, a fydd yn ein helpu i weithredu'r cod yn well. Yn rhan 2 Byddwn yn codio'r un olygfa.

Trosolwg

Peidiwch â rhuthro i godio. Yn hytrach, meddyliwch yn feirniadol am eich problem cyn i chi ddechrau. Gwnewch fraslun sydyn o'ch syniad. Bydd yn rhoi cyfeiriad i chi, yn eich helpu i daflu syniadau gwael a chadw rhai da, ac yn eich helpu i wybod pan fyddwch wedi cwblhau'r dasg.

Jonathan C. Roberts

Mae'r daflen meddwl gritigol yn diffinio set o bum cam, sydd wedi'u lleoli ar draws pum maes mewn tudalen sengl. Mae'r daflen wedi'i chynllunio fel canllaw i'ch helpu chi i ystyried gwahanol rannau o raglen yn gyflym ac yn gritigol.

The parts of the Critical Thinking Sheet

Ein nod yw creu golygfa enfys, gyda glaswellt a choeden syml. Byddwn yn defnyddio set o gylchoedd i greu'r enfys; drwy greu'r enfys fel hyn, byddwn yn gallu meddwl trwy sawl egwyddor bwysig iawn mewn graffeg gyfrifiadurol: (i) braslunio nod gweledol, (ii) meddwl trwy'r prif rannau, a (iii) ystyried y camau algorithmic, yn enwedig y drefn y tynnir y lliwiau ar y cyfrifiadur.

Adnoddau

Ar gyfer y gweithgaredd yma byddwch angen yr adnoddau canlynol.

 • Un daflen o bapur plaen
 • Beiro ddu gyda phen mân, neu bensel HB

Bydd papur argraffydd yn iawn. Mewn gwirionedd, os oes gennych argraffydd ar gael i'w ddefnyddio, yna argraffwch un o'n taflenni Meddwl Gritigol sydd wedi'u paratoi ymlaen llaw. Mae yna ddau fersiwn, un heb grid, a'r llall gyda grid ar y rhan sgetsh. Ar gyfer y gweithgaredd hwn byddwn yn defnyddio'r un heb grid.

Taflen Meddwl Gritigol
Critical Thinking Sheets
Taflen Meddwl Gritigol efo grid

Cam 1. Paratowch y daflen, ac enwch yr olygfa

"Beth bynnag rydych chi'n ei wneud: gwnewch gynllun. Yn enwedig cyn i chi godio, gwnewch fraslun cyflym, i ddangos sut y gallai'r canlyniad terfynol edrych. "

Jonathan C. Roberts
Critical thinking sheet, divided into five parts.

Dechreuwch gyda'r daflen wag o bapur a lluniwch un llinell yn fertigol a dwy linell lorweddol, fel y dangosir. Mae hyn yn rhannu'r dudalen yn bum panel. Fel arall, gallwch gael eich allbrint sydd eisoes wedi'i dynnu fel hyn. Yn fy sgetsh, rwyf wedi labelu'r paneli hyn ① i ⑤ fel y gallwn gyfeirio atynt, ond nid oes angen i chi eu rhifo! Mae'r rhifau hyn hefyd yn dilyn y Camau 1 i 5.

Nesaf ysgrifennwch ar hyd brig y dudalen: y pwnc, eich enw a dyddiad. Yna ym mhanel ① gallwch ysgrifennu disgrifiad hirach o'r prosiect. Beth am ei alw'n "Codio enfys syml mewn Prosesu".


Cam 2. Braslunio'r olygfa

Yn y cam yma byddwch yn gwneud braslun o'ch golygfa. Byddwch yn gosod eich braslun ym mhanel ②. Ond cyn i chi fraslunio, darllenwch drwy'r cam yma yn gyntaf.

Pam gwneud braslun? Mae bob amser yn strategaeth dda i fraslunio darlun sy'n cynrychioli'r darlun graffeg yr ydych yn mynd i'w wneud. Nid oes angen iddo fod yn berffaith, dim ond yn ddigon da i osod eich syniadau. Gwnewch hynny cyn i chi ddechrau codio!

Mae'r brasluniau hyn yn rhoi "nod" i chi. Gweledigaeth o sut olwg allai fod ar eich syniad. Bydd yn eich helpu i sylweddoli pa mor agos ydych chi i gwblhau eich rhaglen. Bydd hefyd yn eich galluogi i sylweddoli pan fyddwch wedi cwblhau digon o waith! Mewn geiriau eraill, pan fyddwch yn agosáu at gwblhau eich prosiect bydd gennych rywbeth (braslun) i wirio'r tasgau sy'n weddill.

Processing sketch, showing a simplified rainbow scene.

Mae fy nghynllun wedi'i fras gynllunio yn syml. Mae wedi ei wneud allan o sawl cylch, a llinellau ar ddalen wen o bapur.

Gadewch i ni nodi rhai o'r nodweddion pwysig, a helpodd i mi gyfleu fy syniadau.

Gwnewch i'ch braslun gael yr un gymhareb agwedd â'r llun terfynol. (Ystyriwch y rheol o dri).

Mae ffotograffwyr yn aml yn awgrymu y dylid cymryd golygfeydd sy'n defnyddio'r rheol o dri. Weithiau rydym yn gosod y prif wrthrychau yng nghanol yr olygfa. Ond mewn gwirionedd, os byddwn ni'n ei roi ychydig oddi ar y canol, yna efallai y bydd yn edrych yn well. Yn ein hachos ni, mae'n debyg y bydd yn edrych yn well os fydd yr enfys ychydig oddi ar y canol. Hefyd, byddai'n edrych yn well pan fydd y gorwel naill ai'n ffitio ar y traean uchaf, neu'r traean isaf. Mewn geiriau eraill, peidiwch â rhoi'r gorwel yng nghanol y dudalen.

I gyflawni'r ymraniad rheolaeth o dri, dychmygwch eich bod yn rhannu'r gofod yn grid o naw rhanbarth fo'r un cyfesurynnau. Mae fy enfys yn cael ei roi ar y llinell gorwel, sydd ar y llinell lorweddol is. A gosodir y goeden ar yr ochr chwith.

Wrth dynnu lluniau efallai y byddwch chi'n rhoi eich golygfa fel hyn yn awtomatig. Ond wrth wneud graffeg gyfrifiadurol, mae'n debyg y bydd angen i chi wneud penderfyniad bwriadol i'w roi fel hyn.

Gwnewch yn siŵr bod eich braslun yn egluro eich syniadau. Ychwanegwch labeli ac anodiadau.

Mae anodiadau a labeli yn helpu i egluro agweddau ar y darlun a all fod yn aneglur. Ni fyddwch bob amser yn cofio'r holl benderfyniadau a wnaethoch, felly bydd y labeli yn eich helpu i gofio'r hyn y gwnaethoch benderfynu ei wneud.

Yn ogystal, efallai y byddwch am wneud eich iaith eich hun i'ch helpu i gyfleu eich syniadau. Yn fy mraslun, rwyf wedi ceisio defnyddio llinellau solet i ddangos gwrthrychau y gellir eu gweld. Llinellau dotiog i awgrymu y bydd y gwrthrychau hyn y tu ôl i rywbeth. A mannau cysgodol i egluro bod gwahanol wrthrychau yn y darlun.

Nawr gwnewch eich braslun, a'i roi yn ym mhanel ②.


Cam 3. Meddyliwch am y rhannau

Yn y cam yma byddwch yn meddwl am y rhannau i'ch golygfa, ac yn ysgrifennu'r rhain i lawr yn ym mhanel ③. Ond eto, cyn i chi wneud hynny, darllenwch drwy'r cam yma.

Efallai eich bod eisoes wedi sylwi: bod fy mraslun yn gwneud mwy na thynnu llun o'r allbwn; mae'n awgrymu sut y byddaf yn ei greu. Mae'n fraslun i'm helpu i feddwl am y cam gweithredu. Mae'n amlwg bod sawl rhan i'r lluniad. Yn y swydd flaenorol ar "Cyflwyniad i Brosesu"fe ddefnyddion rai siapiau geometrig sylfaenol (llinellau, cylchoedd, petryalau ac ati), a'u diffinio nhw i fod yn gyntefigion mewn graffeg gyfrifiadurol. Trafodwyd hefyd am ymddangosiad y gwrthrychau hyn, a enwir yn priodoleddau. Gadewch i mi weithio drwy fy mhroses feddwl, ar feddwl am gyntefigion a phriodoleddau i adeiladu ein golygfa enfys:

Yn gyntaf, gadewch i ni ystyried y siapiau geometrig unigol sy'n ffurfio'r olygfa. Mae'r olygfa yn y bôn yn defnyddio cylchoedd a phetryalau unigol sy'n cael eu rhoi at ei gilydd i adeiladu'r olygfa. Mae'r siapiau gyntefig yn cael eu grwpio gyda'i gilydd i wneud gwrthrychau adnabyddadwy (enfys, coeden, ac ati). Felly mae gennym un enfys, sy'n cael ei wneud o sawl cylch, a glaswellt ac awyr sy'n cael eu gwneud allan o betryalau, a'r goeden, sy'n cael ei gwneud allan o betryalau a chylchoedd.

Mae meddwl fel hyn yn bwysig. Drwy dorri'r olygfa'n ddarnau unigol a meddwl amdano mewn ffordd gritigol, gallwn ddechrau deall sut y gallwn ei weithredu. Yn wir, efallai ein bod yn diffinio model coeden, gyda phetryalau a dail. Oherwydd ein bod bellach wedi diffinio model coeden, gallwn wneud coedwig, drwy efelychu'r model coed.

Yn ail, gallwn feddwl am yr ymddangosiadau a priodoleddau o'r olygfa. Mae gan bob un o'r siapiau geometrig liwiau ac edrychiad penodol. Mae gennym yr enfys wedi ei wneud o goch, oren, melyn, ac yn y blaen, a boncyff y goeden sy'n frown, gyda dail gwyrdd, ac unrhyw liwiau ac ymddangosiadau eraill y byddwn yn eu defnyddio yn yr olygfa.

Mae meddwl fel hyn yn bwysig. Drwy dorri'r olygfa'n ddarnau unigol a meddwl amdani mewn ffordd gritigol, gallwn ddechrau deall sut y gallwn ei gweithredu, a beth fyddai'r rhannau y gellir eu hailddefnyddio. Yn wir, gyda'r model coed, efallai y byddwn yn diffinio lliw brown ar gyfer boncyff y goeden, efallai RGB (150, 75, 0). Yna diwrnod arall, efallai y byddwch eisiau math gwahanol o goeden. Rhywbeth sy'n fwy tywyll o frown. Er mwyn cyflawni'r goeden newydd hon, dim ond newid lliw'r boncyff byddwn angen ei wneud, er enghraifft gallwn ei osod i RGB (54, 27, 0).

So, what are the parts to our scene? We should be able to write the parts. We can place them in panel ③.

Gyntefig: enfys, coeden, glaswellt,

Priodoleddau: enfys: coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, indigo, fioled; lliw'r boncyff, lliw'r ddeilen.

Cam 4. Ystyried y camau algorithmig

Nawr mae angen i ni droi ein sylw at y camau sydd eu hangen i dynnu llun o'r ddelwedd. Mewn geiriau eraill, mae angen i ni feddwl am y camau algorithmig, y byddwn yn ysgrifennu ym mhanel ④.

Rainbow scene, mocked up in paper.

I ddeall y broses lluniadu graffeg, rwyf wedi creu enghraifft ymarferol o'r olygfa. Bydd hyn yn ein helpu i feddwl am y camau byddwn angen eu cymryd i greu'r llun.

Does dim angen i chi greu enghraifft ymarferol, oni bai eich bod chi eisiau!

Mockup created by several coloured circles.

Gwneir yr enghraifft o gylchoedd wedi eu torri o bapur, a'u lliwio gyda lliwiau'r enfys. I ddechrau'r olygfa, gosodwyd y cylch mawr coch, a symud ymlaen drwy liwiau'r enfys unigol, gan ddiweddu mewn gwyn. Mae hyn yn rhoi 7 lliw i ni o'r enfys ynghyd â chylch gwyn.

Rainbow mockup - image 09
Enghraifft ymarferol o enfys gyda phetryal gwyn, gan roi ymddangosiad o arcau yn hytrach na chylchoedd.

Mae hyn yn dangos egwyddor gyffredin mewn graffeg gyfrifiadurol; un o drefn. Mae'r gwrthrychau a baentiwyd yn gynharach yn edrych fel eu bod yn cael eu rhoi yn y cefn. Mae modelau hŷn yn cael eu cuddio'n naturiol gan rai newydd. Mewn termau graffeg gyfrifiadurol, gelwir hyn yn "trefn dyfnder". Hynny yw, os yw un gwrthrych yn cuddio un arall, rydym yn gwybod ei fod yn cael ei beintio ar ôl y gwrthrych hwnnw. Gall yr eiddo hwn ein helpu i greu modelau sy'n edrych yn gymhleth, hyd yn oed os yw'r modelau yn cael eu gwneud o siapiau syml. Rydym yn gweld "rhith gweledol" yn digwydd yn y llun diwethaf – mae'n edrych mewn gwirionedd fel bod y siapiau i gyd yn doesenni, yn hytrach na chylchoedd. Ac yna drwy ychwanegu petryal gwyn, mae'r enfys erbyn hyn yn edrych fel arc. Mewn gwirionedd mae'r petryal gwyn mawr (yn fy llun i) yn ymddangos ychydig yn dryloyw (gallwch chi bron â gweld y cylchoedd gwaelodol); yn yr un modd, mewn graffeg gyfrifiadurol, gallwn newid tryloywder (gwerth alpha α) y cyntefig, i ganiatáu i wrthrychau sydd ar ôl gael eu gweld.

Gallwn barhau gyda'r model, drwy ychwanegu glaswellt, ac yna boncyff y goeden, cyn ychwanegu'r dail.

Nawr gallwn gwblhau'r 4ydd rhan o'r Daflen Meddwl Gritigol.

llunio Enfys   // wedi'i gwneud o 7 o gylchoedd unigol
         // ac un cylch gwyn canolig
llunio glaswellt // wedi'i gwneud o un petryal mawr
llunio coeden  // petryal a dau gylch gwyrdd

Sylwch, yn y gyfres hon o gamau rwyf hefyd wedi ychwanegu rhai sylwadau. Dynodir hyn gan y ddwy slaes flaen "//". Mae unrhyw beth sydd wedi'i ysgrifennu ar y dde o'r symbol hwn yn god nad yw'n weithredadwy, ac ar gyfer sylwadau.

Cam 5. Beth nawr?

Y cam olaf yw ystyried yr hyn sydd angen i ni ei wneud yn awr, er mwyn gwneud y syniad hwn yn realiti!

Mae'n debyg eich bod wedi bod yn gofyn llawer o gwestiynau i chi'ch hun. Yn ystod eich proses gynllunio efallai eich bod wedi dechrau sylweddoli nad oeddech yn deall rhywbeth. Efallai fod angen i chi fynd yn ôl a gwneud mwy o ymchwil ar liwiau RGB. Efallai eich bod wedi methu'r gweithgaredd Cyflwyniad i Brosesu ac mae angen i chi wneud hynny yn gyntaf. Neu rydych chi'n sylweddoli y gallech wella'r model i wneud i'r enfys ymddangos yn llyfn drwy ddefnyddio tryloywder. Neu rydych am ei animeiddio mewn rhyw ffordd. Mae llawer o ddewisiadau a llawer o bethau y gallai fod angen i chi eu hystyried wrth weithredu eich cod.

Mae'r meddyliau yma i gyd yn dda. Maen nhw'n eich helpu i benderfynu sut i gymryd y syniad hwn, a'i weithredu. Rydych chi'n myfyrio ar eich syniadau.

Felly, nawr yn y panel terfynol ⑤ gwnewch restr o'ch holl bryderon, cafeatau, neu ystyriaethau y mae angen i chi eu gwneud, er mwyn gwneud y cysyniad hwn yn realiti!

Rydych bellach wedi cwblhau'r Daflen Meddwl Gritigol. Yn olaf, ystyriwch eich proses o feddwl, a'r hyn yr ydych wedi'i gyflawni.

 • ① rydych wedi meddwl yn ofalus am y broblem, ac wedi ysgrifennu crynodeb cyflym o'r dasg;
 • ② wedi tynnu braslun cyflym, gydag anodiadau a labeli, i ddisgrifio eich prif syniad, a sut y bydd yn edrych (i roi nod i chi anelu ato, a rhywbeth i wirio yn erbyn);
 • ③ rydych wedi ystyried prif gydrannau a newidynnau'r system;
 • ④ ystyried y prif gamau algorithmig i greu'r cod;
 • ac yn olaf ⑤ wedi ystyried unrhyw gafeatau ac amodau y mae angen i chi eu dysgu, eu deall neu eu harsylwi, er mwyn cyflawni eich nod.

Nawr, beth am ddefnyddio'r Daflen Meddwl Gritigol ar brosiect arall, i'ch helpu i feddwl am eich syniadau.


Edrych ymhellach

Rydym yn defnyddio'r strategaeth hon yn ein dysgu Graffeg Gyfrifiadurol, ac wedi ysgrifennu sawl papur ar y pwnc, efallai yr hoffech ddarllen. Gan gynnwys Taflenni Meddwl Gritigol, CTS ar gyfer dylunio Meddwl mewn Cyrsiau Rhaglennu.

Mae meddwl yn gritigol wedi'i gynnwys ym mhennod 3, o'n llyfr ar Bum Taflen Ddylunio. Mae'r dull Pum Daflen Dylunio yn eich galluogi i ystyried llawer o atebion dylunio gwahanol.

By Jonathan

Mae Jonathan yn gyson yn dylunio pethau, yn addysgu pobl, ac yn dysgu drwy'r amser. Mae'n athro delweddu yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, Prifysgol Bangor, y DU. Mae'n arwain y grwpiau Delweddu, Data, Modelu a Graffeg (VDMG), yn arwain prosiect enfys ac mae'n un o awduron y llyfr Springer "Five Design-sheets ", dull dylunio braslunio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cyCymraeg
en_GBEnglish (UK) cyCymraeg